Obavištenje o raspisivanju izbora za članove nacionalni savita nacionalni manjina

Mali grb R Srbije

Republika Srbija

Autonomna pokrajina Vojvodina
Varoš Subatica
VAROŠKA UPRAVA
Broj: IV-00-013-68/2022
Dana: 6.9.2022. godine
24000 Subatica
Trg slobode 1
Tel. (024) 626-959
MUD/BČ

 

Na osnovu člana 29., 31., 32., 33. i 35. stav 1., 2., 5. i 6. Zakona o nacionalnim savitima nacionalni manjina („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 20/14 - Odluka US, 55/14 i 47/18), Odluki o raspisivanju izbora za članove nacionalni savita nacionalni manjina („Službeni glasnik RS“, br. 100/22), Rišenja o privrimenom zaklјučenju obaškog biračkog spiska nacionalne manjine broj 208-00-02/2022-01/01 od 3. septembra 2022. godine, Uputstva za sprovođenje neposridni izbora za članove nacionalni savita nacionalni manjina („Službeni glasnik RS“, br. 100/22), člana 3. Zakona o izboru narodni poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 14/22), člana 3., 5. i 7. Pravilnika o načinu vođenja obaškog biračkog spiska nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, br. 61/18) i člana 33. Odluke o Varoškoj upravi Varoši Subatice („Službeni list Varoši Subatice“, broj 18/2017-pričišćen tekst, 30/2017 i 5/2020) Načelnik Varoške uprave Varoši Subatice donosi slideće

 

O B A V I Š T E NJ E

 

građanima s teritorije Varoši Subatice da je dana 5. septembra 2022. godine Ministar za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije dono Odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalni savita nacionalni manjina koji će se održat dana 13. novembra 2022. godine.

Shodno Rišenju o privrimenom zaklјučenju obaškog biračkog spiska nacionalne manjine od 3. septembra 2022. godine na neposridnim izborima za članove nacionalni savita nacionalni manjina bira se:

           

 • 15 članova Nacionalnog savita albanske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita aškalijske nacionalne manjine;
 • 35 članova Nacionalnog savita bošnjačke nacionalne manjine;
 • 19 članova Nacionalnog savita bugarske nacionalne manjine;
 • 19 članova Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine;
 • 23 člana Nacionalnog savita vlaške nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita grčke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita egipatske nacionalne manjine;
 • 35 članova Nacionalnog savita mađarske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita nemačke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita polјske nacionalne manjine;
 • 35 članova Nacionalnog savita romske nacionalne manjine;
 • 23 člana Nacionalnog savita rumunske nacionalne manjine;
 • 19 članova Nacionalnog savita rusinske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita ruske nacionalne manjine;
 • 29 članova Nacionalnog savita slovačke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita slovenačke nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita ukrajinske nacionalne manjine;
 • 15 članova Nacionalnog savita češke nacionalne manjine.

 

Na izborima putom elektorske skupštine za članove nacionalni savita nacionalni manjina bira se:

– 15 članova Nacionalnog savita goranske nacionalne manjine;

– 23 člana Nacionalnog savita makedonske nacionalne manjine;

– 23 člana Nacionalnog savita crnogorske nacionalne manjine;

– 29 članova Nacionalnog savita hrvatske nacionalne manjine.

           

Nakon privrimenog zaklјučenja obaškog biračkog spiska upis i promine u istom (brisanje, izmine, dopune el ispravke) za pripadnike nacionalni manjina nastavlјa se 4. septembra 2022. godine.

U skladu s članom 47. stav 3. Zakona o nacionalnim savitima nacionalni manjina i članom 3. stav 1. Pravilnika o načinu vođenja obaškog biračkog spiska nacionalne manjine, upis u obaški birački spisak vrši se isklјučivo na lični zahtiv pripadnika nacionalne manjine, koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi opštinskoj, odnosno varoškoj upravi prema mistu pribivališta, odnosno mistu boravišta za interno raselјena lica.

Lica koja će steć punolitstvo zaklјučno sa 13. novembrom 2022. godine, a nisu   upisana u obaški birački spisak nacionalni manjina, mogu ostvarit svoje izborno pravo ukoliko do 28. oktobra 2022. godine, tj.  do zaklјučenja obaškog biračkog spiska nacionalni manjina izvrše upis u dio jedinstvenog biračkog spiska za Varoš Subaticu.

U skladu sa članom 5. stav 1. Pravilnika brisanje iz obaškog biračkog spiska vrši se po službenoj dužnosti el na osnovu zahtiva za brisanje koji se svojeručno potpisan podnosi u pisanoj formi opštinskoj, odnosno varoškoj upravi prema mistu pribivališta podnosioca zahtiva, odnosno mistu boravišta za interno raselјena lica.

U skladu s članom 7. navedenog Pravilnika pravo na uvid u obaški birački spisak ima svaki pripadnik nacionalne manjine u cilјu provire lični podataka upisani u obaški birački spisak po mistu pribivališta, odnosno boravišta za interno raselјena lica u skladu sa zakonom koji uređiva zaštitu podataka o ličnosti.

Uvid u obaški birački spisak u skladu sa zakonom koji uređiva zaštitu podataka o ličnosti mož se izvršit i elektronskim putom na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije unošenjom podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana.

Ovlašćeni pridstavnici nosilaca potvrđeni izborni lista imaje pravo uvida u obaški birački spisak, ko i uvida u službenu dokumentaciju na osnovu koje organ nadližan za vođenje obaškog biračkog spiska vrši upis, brisanje, izmine, dopune el ispravke biračkog spiska, u skladu sa zakonom.

Varoška uprava Varoši Subatice, ko nadližan organ za ažuriranje dila obaškog biračkog spiska nacionalne manjine, vrši upis birača koji nisu upisani u obaški birački spisak, ko i prominu podataka u istom, sve do njegovog zaklјučenja, odnosno do 28. oktobra 2022. godine u 24:00 sati.

Od zaklјučenja obaški birački spiskova nacionalni manjina pa do 72 sati prije dana održavanja izbora tj. 9. novembra 2022. godine u 24:00 sati, upis birača koji nisu upisani u birački spisak i promine u istom vrši ministarstvo nadližno za vođenje biračkog spiska. Nakon zaklјučenja obaškog biračkog spiska Varoške uprave Varoši Subatice zahtive za upis promina u isti, s prilozima, dostavlјa elektronskim putom nadližnom Ministarstvu brez odlaganja.

Uvid u dio obaškog biračkog spiska nacionalni manjina ko i upis, brisanje, izmine, dopune i ispravke možete izvršit svakog radnog dana u Službi za opštu upravu i zajedničke poslove u okviru Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove Varoške uprave Varoši Subatice – objekat Varoške kuće, Trg Slobode broj 1, II sprat, soba 215 u periodu od 07:00 do 15:00 sati i subotom od 09:00 do 12:00 sati, ko i u Misnim kancelarijama prema slidećem radnom vrimenu isti i to:

 

MISNA KANCELARIJA PALIĆ za naselјena mista Palić, Šuplјak, Hajdukovo i Kraljov brig u prostorijama Misne kancelarije Palić, svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA BAJMAK za naselјena mista Bajmak i Mišićovo: u prostorijama Misne kancelarije Bajmak, utorkom, sridom i petkom od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA ČANTAVIR za naselјena mista Čantavir, Višnjovac i Bačko Dušanovo: u prostorijama Misne kancelarije Čantavir, ponedilјkom, sridom i petkom od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA TAVANKUT za naselјena mista Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Mirgeš: u prostorijama Misne kancelarije Tavankut, ponedilјkom i četvrtkom  od 7:00 do 15:00 sati.

 

MISNA KANCELARIJA STARI ŽEDNIK za naselјena mista Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin: u prostorijama Misne kancelarije Stari Žednik, utorkom i četvrtkom  od 7:00 do 15:00 sati.

                                                                       

 

NAČELNIK VAROŠKE UPRAVE

Marija Ušumović Davčik, master pravnik

 

 

Istovrimeno vas obavištavamo da sve nacionalne manjine koje članove za nacionalne savite biraju na neposrednim izborima obrasce priuzimaju sa sajta Republičke izborne komisije na  sledećem linku:

https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/326122

 

 


 

 

SUBATICA SLAVI DAN VAROŠI

 


SUBATICA SLAVI DAN VAROŠI

│ Izvor: BMC │ Četvrtak, 01.09.2022. │


 

Tradicionalna proslava Dana varoši 01. septembra počela je podizanjom zastave na Varoškoj kući i svečanom sidnicom Skupštine varoši u Velikoj vićnici Varoške kuće. Dan varoši obilužava se 1. septembra u znak sićanja na isti datum 1779. godine kada je poveljom Marije Terezije Subatica dobila status „slobodne kraljevske varoši“.

IMG 3622

Svim varošanima Dan varoši čestito je gradonačelnik Subatice Stevan Bakić koji je iskoristio priliku i napravio osvrt na sve ono što je učinjeno u protekli godinu dana. Pored brojni projekata u oblasti privride, putne infrastrukture, zdravstva, socijalne zaštite, ekologije, kulture, sporta i drugi oblasti gradonačelnik je najavio i nove kapitalne projekte: „Ja sam izuzetno ponosan na ovu izvršnu vlast Lokalne samouprave, veliki su rezultati postignuti, mnogo je stvari urađeno, a i započeto je puno projekata, ili se očekiva, i to kapitalni projekata poput rekonstrukcije Opšte bolnice Subatica, poput rekonstrukcije i izgradnje fudbalskog stadiona, očekujemo završetak brze pruge Beograd-Budimpešta od koje ja zaista lično očekivam veliki privridni bum za varoš Subaticu. Očekujemo početak realizacije Projekta „Čista Srbija“. Imamo još puno stvari di smo ovi dana bili u Pokrajini, dogovarali sa Sekretarijatima Pokrajinskim. Očekuje nas izazovno vrime, očekuje nas težak jedan period, ali pridaje nema, borićemo se i za Subaticu i za Srbiju.

IMG 3154

Prisutne goste pozdravio je i pridsidnik Skupštine varoši Subatice dr Balint Pastor: „Danas smo kada smo sumirali rezultate poslidnji godinu dana mogli da konstatujemo da smo uživali podršku Republike Srbije i AP Vojvodine ko i Vlade Mađarske u finansijskom smislu za realizaciju određeni, za nas veoma bitni projekata. Ciljovi su ostali isti. Realizovali smo neke zadatke, a na planu ostvarenja ti ciljova je očuvanje varoši, one Subatice koju svi mi volimo i želimo da očuvamo. Ravnomiran razvoj varoši i svi misni zajednica, ko i razvoj Palića. Mislim da je izuzetno važno da su i na Paliću konačno učinjeni pomaci. S jedne strane ponovo se gradi Aqua park, sa druge strane obezbiđena su sridstva za sređivanje Vikend naselja koje je pridstavljalo ruglo Palića u samoj blizini turistički atrakcija. Ovo je inače jubilarna godina kada slavimo 110 godina od pridaje na upotribu ove Varoške kuće ko i emblematski građevina u secesijskom stilu na Paliću. Inače neka naša javna priduzeća i ustanove takođe slave jubilej. Ja bi želio da u ime Skupštine varoši poželim svim varošanima Subatice srićan praznik.

IMG 3532

U sklopu svečane sidnice dodiljena su i priznanja Počasni građanin i Pro urbe. Ovogodišnji dobitnik priznanja Počasni građanin je profesor i doktor ekonomski i poljoprivredni nauka Šandor Šomođi: „Nikad u životu nisam radio za nagrade i za priznanja, već sam radio poso po mojim najboljim znanjima. Bio sam saznanjem da ću dobiti priznanje iznenađen, prijatno naravno, i izuzetno zadovoljan.

Priznanje Pro urbe pripalo je Josipu Ivanoviću, dekanu Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subatici: „Mogu kazat da sam bio jako iznenađen, i premda je danas kišni dan meni je sunčan dan. Ovo je poseban dan u mom životu. Moja varoš meni daje priznanje za rad koji sam uradio u prosviti od 42 godine. Nisam radio zbog ovog priznanja naravno, ali dobro padne čoviku da ga dobije na kraju krajova.

Isto priznanje dobio je i Maćaš Murenji, dirigent i muzički pedagog: „Jako sam srićan čovik. Malo imam i treme moram da priznam. Ovo je samo potvrda da nije sve bilo uzalud, jako sam se trudio da „nosim“ ime naše lipe Subatice u inostranstvu, u našoj državi i uspio sam nuz puno podrške naročito svoje porodice.

IMG 3595

Priznanje Pro urbe ko potvrda kvaliteta dugogodišnjeg rada mnogo znači i koreografu Miroslavu Vojnić Hajduk - Marači: „Priznanje Pro urbe je kruna mog rada. Mislim da je posli 40 godina rada u kulturi stiglo u pravo vrime. Čast mi je i veliko zadovoljstvo, ali to je ujedno i obaveza da nastavim ovako da pronosim ime svoje varoši i svoji varošana. Jesu Bunjevci mali, al su dični.

U sklopu Dana varoši publika će imati prilike uživat u koncertima estradne umitnice Zorice Brunclik, romskog simfonijskog “Orkestra 100 violina” iz Budimpešte i Subatičkog simfonijskog orkestra na kom će ko solista nastupiti violinista Stefan Milenković. Ovogodišnju proslavu ko i prithodni godina pratio je i tradicionalni „Vašar rane, pića i rukotvorina“.

K. S.

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE


 

 

 

XVII FESTIVAL BUNJEVAČKI ILA U BAJMAKU

 


XVII FESTIVAL BUNJEVAČKI ILA U BAJMAKU

│ Izvor: BMC │ Nedilja, 28.08.2022. │


 

Festival bunjevački ila sedamnaesti po redu, održan je u subotu, 27. avgusta u Bajmaku u organizaciji BKC Bajmak, di je bilo okupljeno priko tridest učesnika koji su došli da pokažu svoja umeća u kuvanju i pravljenju razni poslastica.

 DSC0897

Na početku programa prisutnima se obratio pridsidnik BKC Bajmak, Branko Pokornić koji je štogod više kazo o samom festivalu, koji se ove godine organizuje po sedamnaesti put.

 DSC0913

Prisutnima se obratila i pridsidnica BNS dr Suzana Kujundžić Ostojić, a Festival bunjevački ila je svečano otvorio Ninoslav Jovanović, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog koji je istako značaj organizovanja ovaki manifrestacija koje su ujedno i nigovanje i multikulturalnosti i multinacionalnosti na ovim prostorima.

 DSC0785

Med prisutnim zvanicama bili su: dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica BNS, Ninoslav Jovanović, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Marko Marić, pomoćnik gradonačelnika Varoši Subatice, direktor NIU BIC–a Boris Bajić, Stanko Nimčević, pridsidnik Invalida rada Varoši Subatice ko i drugi pridstavnici bunjevački ustanova i udruženja.

U kulturno-umitničkom programu je učestvovalo KUDŽ „Bratstvo“ iz Subatice sa spletom bunjevački igara, vokalna solistkinja Tamara Babić i „Biž“ bend.

T. B.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE