Lista broj 1 „Bunjevci zajedno” uputila poziv drugoj listi na zajednički rad

 

U sridu, 28. novembra, održan je sastanak novoizabrani članova Nacionalnog savita, liste broj 1 „Bunjevci zajedno”, na kom je upućen poziv  izabranim članovima liste broj 2, UG „Bunjevačko kolo” Sombor, na zajednički rad u cilju realizacije ciljeva Nacionalnog savita i potriba bunjevačke zajednice.

Konstitutivna sidnica novog saziva Nacionalnog savita je zakazana u subotu, 1. decembra u 10 sati.

Tekst poziva prinosimo u cilosti:

 

 

 

POZIV IZABRANIM ČLANOVIMA NACIONALNOG SAVETA SA LISTE BROJ 2 – UG „BUNJEVAČKO KOLO“ SOMBOR, NA ZAJEDNIČKI RAD U CILJU REALIZACIJE CILJEVA NACIONALNOG SAVETA I POTREBA BUNJEVAČKE ZAJEDNICE.

Lista „Bunjevci zajedno“, osvojila je dvotrećinsku većinu na izborima za Nacionalni savet.

Program liste „Bunjevci zajedno“, je u osnovi nastavak rada saveta na istim principima na kojima je savet funkcionisao u proteklom mandatu, a to znači da se nastavi sa realizacijom dugoročne strategije koju je savet utvrdio u sve četiri oblasti u kojima ima nadležnosti. Svi izabrani članovi saveta sa liste „Bunjevci zajedno“, prihvatanjem kandidature obavezali su se da će se dosledno zalagati za realizaciju programa koji je utvrđen. U kampanji je jasno naglašeno da se od ove strategije ne odstupa, a da se očekuje da u realizaciji rada Nacionalnog saveta učestvuju svi izabrani članovi novog saziva Nacionalnog saveta, bez obzira na kojoj su listi izabrani, pod uslovom da prihvataju utvrđeni program i rad u skladu sa dugoročnom strategijom Nacionalnog saveta.

Druga lista, UG „Bunjevačko kolo“ Sombor, u prezentovanom programu tokom kampanje, u mnogim segmentima je postavila ciljeve koji su suprotni ciljevima liste „Bunjevci zajedno“, poput nastojanja da se kancelarija Nacionalnog saveta u Somboru stavi pod „nadležnost“ UG Bunjevačko kolo, što je suprotno ciljevima saveta, a i suprotno zakonu, jer udruženje kulture ne može predstavljati zajednicu, nego ima obavezu da realizuje programe u kulturi saglasno strategiji saveta. Zatim, proklamovan je cilj da se polovina sredstava koje savet ukupno ostvaruje nameni samo za oblast kulture, a to je suprotno pravilima finansiranja saveta utvrđenih zakonom. Osim toga, u kampanji su iznošene ocene da savet u prethodnom mandatu nije radio u skladu sa zakonom, da nije na adekvatan način predstavljao bunjevačku zajednicu, da nije ostvarivao interese svih Bunjevaca, a naročito da je zapostavljao potrebe Bunjevaca u Somboru. Ovakve ocene odbacujemo kao neistinite, zlonamerne i tendenciozne.

U cilju postizanja potrebnog jedinstva, pozivamo UG „Bunjevačko kolo“ i sve članove novog saziva Nacionalnog saveta izabrane na listi UG „Bunjevačko kolo“ Sombor, da se pridruže u realizaciji ciljeva koji su od zajedničkog interesa za celu bunjevačku zajednicu, i da svojim učešćem u radu saveta doprinesu realizaciji utvrđene dugoročne strategije u sve četiri oblasti koje su poverene savetu, a koje je Nacionalni savet utvrdio saglasno zakonu.

U tom cilju nudimo da se listi UG „Bunjevačko kolo“ poveri:

1 - mesto zamenika predsednika Nacionalnog saveta,

2 - mesto jednog potpredsednika Nacionalnog saveta,

3 – mesto jednog člana Izvršnog odbora Nacionalnog saveta.

Osim toga, podrazumeva se srazmeran broj članova u odborima i radnim telima Nacionalnog saveta, u odnosu na broj mandata.

Uslov da se na ponuđenim principima formira novi saziv Nacionalnog saveta, je da UG “Bunevačko kolo” kao predlagač liste, potpiše sporazum sa listom “Bunjevci zajedno”, po kojem se sporazumu svi izabrani članovi liste UG “Bunjevačko kolo” obavezuju da u radu Nacionalnog saveta poštuju organizacionu strukturu nacionalnog saveta, da deluju u skladu sa dugoročnom strategijom koju je nacionalni savet utvrdio u sve četiri oblasti, i da UG “Bunjevačko kolo” sve svoje aktivnost u oblasti kulture sprovodi u koordinaciji sa Ustanovom kulture “Centar za kulturu Bunjevaca” čiji je osnivač Nacionalni savet, kao što to čine i sva druga udruženja u okviru bujevačke nacionalne zajednice. Članovi Nacionalnog saveta sa liste UG „Bunjevačko kolo, se obavezuju da aktivno, sa ostalim članovima Nacionalnog saveta, doprinose naporu da „Bunjevačka matica“ postane republička, odnosno pokrajanska ustanova.

Potpisivanje sporazuma i prihvatanje ponuđenih funkcija u Nacionalnom savetu, kao i mesta u odborima i radnim telima Nacionalnog saveta, označilo bi jasnu nameru da se u buduće zajednički radi na ostvarivanju ciljeva Nacionalnog saveta, i potreba bunjevačke nacionalne zajednice u celini. Ukupno 17 udruženja u okviru bunjevačke zajednice, je podržalo program liste „Bunjevci zajedno“. Prihvatanjem programa i od strane UG „Bunjevačko kolo“ Sombor, ostvarilo bi se potpuno jedinstvo u daljem radu Nacionalnog saveta.

Odbijanje da se Nacionalni savet konstituiše na ponuđenim principima, značilo bi da UG „Bunjevačko kolo“, kao predlagač liste, ne prihvata zajednički rad na realizaciji ciljeva Nacionalnog saveta, i potreba bunjevačke nacionalne zajednice u celini. U tom slučaju Nacionalni savet biće konstituisan na bazi utvrđene većine članova Nacionalnog saveta izabranih na listi „Bunjevci zajedno”, koji su se prihvatanjem kandidature obavezali da na navedenim principima realizuju program Nacionalnog saveta, i onih članova liste dva, koji pojedinačno prihvate utvrđene principe.

Gore navedeni stav, predlagači liste „Bunjevci zajedno“, i svi izabrani članovi Nacionalnog saveta na listi „Bunjevci zajedno“, jednoglasno su utvrdili na sastanku održanom 28. 11. 2018.

U ime liste

Dr Suzana Kujundžić Ostojić

Predlog u originalu potpisan od strane svih izabranih članova Nacionalnog saveta na listi „Bunjevci zajedno“

Svojim potpisom potvrđujem saglasnost da se izabranim članovima na listi 2 UG „Bunjevačko kolo“ ponudi mesto zamenika predsednika, jednog podpredsednika, jednog člana Izvršnog odbora i srazmeran broj članova odbora i radnih tela Nacionalnog saveta, pod uslovom da UG „Bunjevačko kolo“ u ime svih izabranih članova Nacionalnog saveta sa ove liste, potpiše sporazum o zajedničkom radu na realizaciji utvrđenih ciljeva liste „Bunjevci zajedno“.

 1. Dr Suzana Kujundžić OstojićPotpisnici
 2. Mirko Bajić
 3. Veljko Vojnić
 4. Nikola Babić
 5. Sandra Iršević
 6. Dragan Kopunović
 7. Branko Pokornić
 8. Tihomir Vrbanović
 9. Stela Bukvić
 10. Miroslav Vojnić Hajduk
 11. Kata Kuntić
 12. Boris Bajić
 13. Stanislava Lutkić

U Subotici, 28. 11. 2018.

 

 

 

 

Tekst upućenog sporazuma takođe prinosimo u cilosti:

 

 SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM RADU NA REALIZACIJI CILJEVA

NOVOG SAZIVA BUNJEVAČKOG NACIONALNOG SAVETA

Utvrđeni ciljevi:

Izbor i konstituisanje Nacionalnog saveta koji će u potpunosti nastaviti započete procese u ostvarivanju prava bunjevačke nacionalne manjine u Republici Srbiji, a koji su utvrđeni dugoročnom strategijom u oblasima kulture, obrazovanja, obaveštavanja na jeziku manjine i upotrebe jezika, saglasno Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

U oblasti kulture poseban akcenat biće na uključivanju svih udruženja osnovanih radi ostvarivanja prava u kulturi, u realizaciju dugoročnog plana u kulturi pod okriljem Nacionalnog saveta, odnosno ustanove kulture „Centar za kulturu Bunjevaca“, i ostvarivanje statusa „Bunjevačke matice“ kao ustanove kulture.

U oblasti obrazovanja poseban akcenat biće na ostvarivanju prava izučavanja bunjevačkog jezika sa elementina nacionalne kulture u osnovnim i srednjim školama, i izradi udžbenika za tu potrebu.

U oblasti obaveštavanja na bunjevačkom jeziku poseban akcenat biće na daljem jačanju organizacione, kadrovske i materijalno finansijske strukture NIU „Bunjevački informativni centar“, i podršci u razvoju obaveštavanja na bunjevačkom jeziku putem privatnog i civilnog sektora u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

U oblasti upotrebe jezika poseban akcenat biće na implementaciji bunjevačkog jezika, objavljivanju gramatike, pravopisa i Rečnika bunjevačkog jezika, saglasno donetoj odluci o bunjevačkom jeziku.

            Konstatuje se da je lista „Bunjevci zajedno“ ostvarila dvotrećinsku većinu u novom sazivu Nacionalnog saveta, sa ukupno 13 mandata.

            Konstatuje se da je lista UG „Bunjevačko kolo“ Sombor ostvarila ukupno 6 mandata u novom sazivu Nacionalnog saveta.

            Lista „Bunjevci zajedno“ ponudila je da se novi saziv Nacionalnog saveta konstituiše tako da se ostvari jedinstvo u radu novog saziva.

            Predlagač liste UG „Bunjevačko kolo“ Sombor, u ime izabranih članova saveta, prihvata ponuđeni predlog da se ostvari jedinstvo u realizaciji zacrtanih ciljeva, prema ponuđenom predlogu koji je sastavni deo ovog sporazuma.

Za listu UG „Bunjvačko kolo” Sombor                                       Za listu „Bunjevci zajedno”

Prvi na listi – prim. Dr Vlado Babić                          Prva na listi – Dr Suzana Kujundžić Ostojić

 

Predsednik UG „Bunjevačko kolo”                             Ovlašćeni zastupnik liste „Bunjevci zajedno”

Dejan Parčetić                                                                 Mirko Bajić

 

 
 

BUNJEVAČKI RADIO (08-24 h) www.boc.rs