Otvoreno pismo Saveza bačkih Bunjevaca

SAVEZ BAČKIH BUNJEVACA

OTVORENO PISMO

Grb_SBBMEDIJIMA
(PISMO UPUĆENO I VISOKIM ZVANIČNICIMA REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE HRVATSKE)

Savez bačkih Bunjevaca, kao politička organizacija osnovana sa ciljem da vodi brigu za ostvarivanje prava bunjevačke nacionalne manjine u Srbiji


Podstaknuti sadržajem „Otvorenog pisma“ upućenog visokim zvaničnicima Republike Srbije i Republike Hrvatske i javnosti putem medija, od strane funkcionera hrvatskih institucija u Srbiji. Ne ulazeći u strukturu i sadržaj problema koje moguće ima hrvatska nacionalna manjina u Republici Srbiji, a na koje se u pismu ukazuje. Opredeljeni da razvijamo i negujemo zajedništvo i kvalitetne međunacionalne odnose i štitimo interese i prava bunjevačke nacionalne manjine u Srbiji.

Ukazujemo:

- na nedopustivo obraćanje potpisnika „Otvorenog pisma“ u pogledu ostvarivanja prava i samog položaja pripadnika bunjevačke nacionalne manjine u Republici Srbiji, a koje se ogleda u otvorenom nepoštovanju prava na samobitnost bunjevačke nacionalne manjine u Republici Srbiji i negiranju prava na postojanje nacionalne manjine pod imenom Bunjevci.

- na činjenicu da je postojanje nacionalne manjine pod imenom Bunjevci, omogućeno odredbama  Međunarodne okvirne konvencije o ljudskim i manjinskim pravima, kao i međunarodnim normama iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, te da je uređeno Ustavom i Zakonom Republike Srbije.

- da pripadnici bunjevačke nacionalne manjine u Republici Srbiji, slobodno i svojom voljom koriste prava na iskazivanje brige za očuvanjem sopstvenog identiteta, izborom Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i drugih institucija u skladu sa Ustavom i Zakonom Republike Srbije.

- da niko nema pravo, naročito ne nosioci funkcija hrvatskih institucija u Srbiji, da u ime pripadnika bunjevačke nacionalne manjine tvrdi; citiramo: „.. pripadnici subetničke skupine i predstavnici hrvatskih institucija u Vojvodini jesmo baštinici bunjevačke kulturne tradicije...“, te da; citiramo: „ da svoju materinsku novoštokavsku ikavicu...“, te da; citiramo: „ .. imamo puno civilizacijsko, međunarodno zajamčeno i ustavno pravo koristiti se svojim subetničkim bunjevačkim imenom kao jednim od regionalnih hrvatskih entonima...“.

- da niko nema pravo, da poziva kako je navedeno; citiramo: „ ... najviše političke i kulturne predstavnike Republike Srbije, domicilne države bačkih bunjevačkih Hrvata, i Republike Hrvatske, matične države bunjevačkih i svih drugih Hrvata...“.
I drugo a naročito nema pravo da osuđuje državu Srbiju zato što po zakonu poštuje prava manjina ravnopravno za sve, posebno ukazujemo da se na ovaj način čini delo usmereno protiv ljudskih i manjinskih prava. U ovom slučaju protiv prava koja imaju pripadnici bunjevačkog naroda u svojoj matičnoj državi Srbiji.

Te pozivamo:

- najviše političke i kulturne predstavnike Republike Srbije, da osude ovakve istupe pojedinaca i grupa bez obzira kojoj nacionalnoj skupini pripadaju i da zaštite integritet pripadnika bunjevačke nacionalne manjine u Srbiji.

- nadležne izvršne i pravosudne organe u Republici Srbiji, da sprovedu postupak utvrđivanja odgovornosti za lica koja ovakvim istupima čine dela protivna Ustavu i Zakonu.

- najviše političke i kulturne predstavnike Republike Hrvatske, matične države Hrvata u Srbiji, da ukažu predstavnicima institucija Hrvata u Srbiji, da je njihova obaveza i pravo da se staraju o ostvarivanju prava pripadnika Hrvata koji žive u domicilnoj državi Srbiji, a ne da svojim delovanjem izazivaju nacionalnu tenziju i netrpeljivost napadajući i osporavajući prava pripadnika drugih nacionalnih manjina u Srbiji, u ovom slučaju Bunjevaca, i da svojim stavovima i zahtevima provociraju nesporazume.

MOGLI BI SE ZAPITATI

Iako nije naše da sudimo o kvalitetu brige koju hrvatske institucije sprovode u pogledu ostvarivanja prava hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, zašto se gotovo po pravilu, mahom sve političke, obrazovne, informativne, kulturne aktivnosti koncentrišu u Subotici i na severu Vojvodine, a tu živi samo jedna četvrtina od ukupnog broja Hrvata u Vojvodini? Da li je to što se manifestuje u aktivnostima briga o pravima hrvatske nacionalne manjine u Srbiji ili možda briga o pozicijama jedne grupe ljudi, koja se u ovom pismu uglavnom identifikovala, u nedostatku pravih rezultata u pogledu ostvarivanja prava hrvatske nacionalne manjine?

 

 

Saopštenje Bunjevačkog nacionalnog saveta

SAOPŠTENJE BUNJEVAČKOG NACIONALNOG SAVETA POVODOM "OTVORENOG PISMA" GRUPE POTPISNIKA

Grb_BNS

   U  povodu „Otvorenog pisma“ grupe potpisnika, upućenog na više adresa zvaničnika u Srbiji i Hrvatskoj, kao i medijima, Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine ukazuje:

   Bunjevci su nacionalna manjina, koja ostvaruje svoja prava po  Ustavu Republike Srbije (član 75 Ustava), Zakonu o nadležnostima i izboru Nacionalnih saveta, Statuta AP Vojvodine (član 6, 20, 22 i 25 Statuta), kao i međunarodnim normama iz okvira prava manjina, ravnopravno sa pripadnicima svih drugih manjiskih zajednica u Republici Srbiji.

   Bunjevci su izloženi negiranju i asimilaciji koja se dugi niz godina sistematski i perfidno sprovodi od strane pojedinih institucija uz podršku pojedinaca, navodno intelektualaca, iz hrvatskog nacionalnog okruženja.

   Od strane bunjevačkih institucija ili pojedinaca iz bunjevačkog nacionalnog korpusa, nikada nije osporavano pravo bilo kom građaninu Republike Srbije da se slobodno izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti, niti je takvo izjašnjenje negirano, bez obzira o kojoj nacionalnoj pripadnosti je reč.

   Bunjevački nacionalni savet i bunjevačke institucije, u okviru svojih prava i nadležnosti,  neće dozvoliti da se negira postojanje bunjevačke nacionalne zajednice i pravo na lično opredeljenje bilo kog građanina da se izjasni o svojoj pripadnosti bunjevačkom narodu.

   Zahtevamo od nadležnih državnih organa i institucija, da pokrenu odgovarajući postupak radi utvrđivanja krivične odgovornosti pojedinaca koji su u potpisu „Otvorenog pisma“, u vezi sa osporavanjem i narušavanjem prava građana na izjašnjenje o svojoj nacionalnoj pripadnosti i negiranja postojanja autohtone nacionalne zajednice pod imenom Bunjevci, suprotno Ustavu i Zakonu Republike Srbije.

   Postoje brojni dokumenti iz istorijskih arhiva iz kojih je potpuno jasno da je nad bunjevačkim narodom sistematski vršena asimilacija.U prilogu dostavljamo deo te dokumentacije.

Subotica 16. 02. 2011. godine                                 

Predsednik Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine          

Blaško Gabrić                                             

 

 

 

Egereši podržo zahtive Bunjevaca

RAZGOVOR DELEGACIJE BUNJEVAČKOG NACIONALNOG SAVITA SA PRIDSIDNIKOM SKUPŠTINE APV

EGEREŠI PODRŽO ZAHTIVE BUNJEVACA

Egeresi   Pridsidnik Skupštine APV gospodin Šandor Egereši primio je delegaciju Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine 27. januara, koju je pridvodio njezin pridsidnik Blaško Gabrić.

   Egereši je izno čvrsta zalaganja Skupštine APV ka daljem razvoju i unapriđenju međunacionalni odnosa i doslidnom ostvarivanju prava nacionalni manjina u Vojvodini. Pri tom je posebno istako potribu stvaranja uslova za unapriđivanje ovi prava za bunjevačku nacionalnu manjinu i iskazo spremnost da se u tom pogledu dalje radi u saradnji sa Nacionalnim savetom i bunjevačkim institucijama.

   Blaško Gabrić je detaljno upozno pridsidnika Skupštine APV sa svim problemima sa kojima je suočena bunjevačka nacionalna manjina, a naročito u pogledu finansiranja i nepostojanja odgovarajući uslova za rad institucija i zatražio konkretnu pomoć u rešavanju ovi problema. Posebno je istako da je bunjevački narod još uvik izložen asimilaciji, naročito prid pridstojeći popis stanovništva u Srbiji, i predo je pridsidniku Skupštine APV dokumentaciju koja dokazuje da su Bunjevci u Vojvodini nasilno prikršteni u Hrvate sramnom naredbom iz 1945. godine, te da je od priko 43.000 Bunjevaca po zvaničnoj statistici iz 1931. godine, u Subotici po poslidnjem popisu bilo tek oko 17.000. Zatražio je da se ova istorijska i ljudska nepravda ispravi.

   Potpridsidnik BNS Nikola Babić, izno je probleme sa kojima se suočavamo u realizaciji nastave na bunjevačkom jeziku u škulama i u oblasti kulture. Posebno je ukazo na nedopustivo stanje da Bunjevci nemaje Zavod za kulturu u Vojvodini i na sve posledice koje iz tog proističu, i zatražio da Skupština AP Vojvodine ispravi grešku i u okviru svoje nadležnosti donese odgovarajuće odluke o hitnom formiranju Zavoda za kulturu Bunjevaca u Vojvodini.

   Mirko Bajić, član BNS i v.d. direktor NIU „BIC”, izno je podatke o stanju u oblasti informativnog prostora i zahtivom koji je već podnet, da jedino informativno-političko glasilo na bunjevačkom jeziku, misečnik, „Bunjevačke novine”, dobije pravo da se u buduće izdaje dvared misečno, što je od velikog značaja za unapriđenje prava na informacije na bunjevačkom jeziku.

   Pridsidnik Šandor Egereši je podržo ove zahtive i ukazo na proceduru koju oma triba pokrenit, kako bi formiranje Zavoda za kulturu i uspostavljanje prava da „Bunjevačke novine” dobiju status dvonedeljnika, u najskorije vrime bilo na odlučivanju u Skupštini APV i kako bi se ovi zahtivi ispunili.