Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2014. godini

Grb VojvodineРепублика Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Покрајински секретаријат за образовање, 
управу и националне заједнице 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21  487 4604   F: +381 21  456 217 
Ounz@vojvodinа.gov.rs 

БРОЈ:  128-90-598/2014                                                                            ДАТУМ: 28.04.2014. 

 

На основу члана 22. став 4. и у складу са чланом 26. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, бр. 50/2013), и члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације организацијама етничких заједница („Службени лист АПВ“, бр. 5/2006) Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката

очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини 

у 2014. години

Конкурс се расписује за суфинансирање програма, пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2014. години, у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.

Конкурс се расписује на укупан износ од  13.500.000,00 динара.

 

 I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Средства се додељују за суфинансирање програма, пројеката и активности организација, удружења, асоцијација и других субјеката, које имају за циљ афирмацију вредности мултикултурног друштва и очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2014. години, намењених нарочито за:

-       унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, интернет презентација, других облика електронских презентација, штампаних пропагандних активности, активности у штампаним медијима и других облика медијских активности;

-       издавање књига, брошура, часописа или других публикација непрофитног карактера;

-       организовање семинара, конференција и других облика научних и едукативних скупова;

-       организовање културних, образовних, спортских и других манифестација.

 

II УСЛОВИ КОНКУРСА

·         На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна лица – организације, удружења, асоцијације и други субјекти са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању међунационалне толеранције, односно организације, удружења и асоцијације чији су програми, пројекти или активности усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције у Аутономној Покрајини Војводини;

·         На Конкурс се могу пријавити искључиво непрофитне оргaнизације.

·         Приликом одлучивања о додели средстава процењиваће се обим и значај поднетог предлога пројекта, начин реализације и конкретни ефекти које ће пројекат остварити;

·         Приликом одлучивања о додели средстава предност ће имати они пројекти који се односе на развијање, очување и неговање духа међунационалне толеранције код младих;

·         Средства по конкурсу се неће додељивати за финансирање текућих трошкова или инвестиционих трошкова подносиоца пријаве.

 

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 

Наменски подрачун код Управе за трезор

Правилник о изменама Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС”, број  8/2014), Министарства финансија Републике Србије, Управе за трезор - Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику, предвиђа да се, због потребе да се рационализује коришћење ресурса код државних органа и органа локалних власти, као и  повећања ефикасности рада тих органа, изврши сукцесивно укидање наменских подрачуна код Управе за трезор. Наведено се односи на све субјекте који нису директни или индиректни буџетски корисници, тачније на удружења, фондације и задужбине, предузетнике, цркве и верске заједнице, политичке странке (ове измене се не односе на привредна друштава).

Сви поменути субјекти су у обавези да по реализацији раније дозначених средства на подрачун код Управе за трезор,изврше укидање подрачуна и брисање из Евиденције код Управе за трезор.

У складу са наведеним, средства по Конкурсу ће бити исплаћивана искључиво на рачуне субјеката код пословних банака.

 

Јавне набавке

Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под регулацију члана 2. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012), односно уколико ће се средства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова, добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више од 50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама.

 

IV НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

·         Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата;

·         Конкурсна документација се може преузети од 28.04.2014. године у просторијама Секретаријата или на web адреси www.puma.vojvodina.gov.rs

·         Подносилац може поднети само једну пријаву на Конкурс;

·         Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:

1.    Званичан доказ о регистрацији организације(решење АПР-а);

2.    Потврда о пореском идентификационом броју (ПИБ);

3.    Званичан доказ о отвореном наменском подрачуну код пословне банке.

·         Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику националне заједнице који је у службеној употреби у Аутономној Покрајини Војводини;

·         Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АПВ) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за образовање,

управу и националне заједнице

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 16 

Са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ  

 ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ 

·         Конкурс је отворен до 09.06.2014. године, односно до утрошка средстава за наведене намене обезбеђених у буџету АП Војводине за 2014. годину.

 

ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

·         Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице;

 ·     Комисија неће узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве исписане нечитко или графитном оловком, као ни пријаве које нису предмет Конкурса;

·         Комисија неће узимати у разматрање пријаве подносилаца којима су додељена средства по основу претходних конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима;

·         Комисија неће узимати у разматрање пријаве директних буџетских корисника;

·     Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације или изађе на лице места, односно да за доделу средстава одреди испуњење додатних услова;

·         Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, на основу предлога конкурсне комисије;

·         Секретаријат ће поднете пријаве разматрати и о њима одлучивати сукцесивно, до закључења Конкурса;

·         Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;

·         Решење покрајинског секретара је коначно и против решења се не може уложити правни лек;

·         Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају;

·     Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице ће закључити уговор о суфинасирању активности по основу кога ће средства бити исплаћена. 

·         Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Секретаријата по окончању Конкурса.

 

                                                                                                      Покрајински секретар       

                                                                                                         Mgr. Deli Andor s.k.         

                                                                                                        (мр Андор Делис.р.)        

 

Pridstavljena knjiga „Talovanje”

BUNJEVAČKA MATICA

Pridstavljena knjiga „Talovanje”

 IMG 1168

   U okviru projekta „Večeri utorkom” 29. aprila javnosti je pridstavljena knjiga pozorišni komada „Talovanje”, autorke Kate Kuntić, a u izdanju Bunjevačke matice. Po ričima pridsidnika Matice Ivana Sedlaka, ovo je prva knjiga take vrste u izdanju Bunjevačke matice, koja je posli više od dvi godine rada ugledala svitlost dana.

   O knjigi su divanili, pored autora, recenzenti izdanja mr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Privremenog organa upravljanja Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, Dragan Rokvić, direktor Gradske biblioteke u Subotici i novinar Joso Poljaković. Oni su tom prilikom istakli kako knjiga „Talovanje” pridstavlja štogod novo u izdavaštvu Bunjevaca, te da je naminjena, ne samo čitaocima šire javnosti, već i ljudima koji se bave etnologijom i jezikom Bunjevaca. Na kraju pridstavljanja prisutnima se obratila i urednica knjige Tamara Babić, koja se tom prilikom osvrnila na rad sa autorkom i priliku iskoristila da se, zajedno sa ostalim članovima dramske sekcije Kulturno–umitničkog društva „Bunjevka” koji su učestvovali u većini pridstava koje su i opisane u knjigi, još jedared zafali autorki na dilu koje je Bunjevcima ostavila u tal.

   Knjiga sadrži četri ciline: drame, mjuzikl, komedije i monodramu, a prilikom pridstavljanja knjige, prisutni su imali priliku da vide i isečke iz pridstava koje su radili članovi dramske sekcije KUD „Bunjevka”.

 

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)   

 

 

 

Mi učimo bunjevački. A ti?

 

Mi učimo bunjevački. A ti?

 

Kaki je to predmet

   Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture je izborni predmet i prid nama je  osma godina da se mož učit, njega trenutno pohađa 360 učenika u 14 osnovni škula u Subotici i okolini i u  Somboru.

Kako se uči

   Tokom škulske godine ima 72 časa, koji se odvijaje  ko blok časovi  - jedanput nediljno.Na njima dica uče o bunjevačkoj kulturi, običajima, književnosti i upoznaju lipotu bunjevačkog govora.  Kako bi časovi bili interesantniji na nji dolaze i moderatori - koji pokazuju dici kako se radi s tistom (pravljenje božićnjaka za Božić), kako se prave sigračke od  kuružne  i kako se radi sa  slamom (pravljenje slika i ukrasni predmeta od slame). Prid Uskrs se šaraje jaja tradicionalnim metodama el  slamom. Dica upoznaju svoju kulturu i kroz kulinarstvo, pa se na časovima kuva tarana, prave fanki, nasuvo, palačinte…

Ucimo bunjevackiAktivnosti pored nastave

    Tokom godine učenicima su dostupne brojne aktivnosti u bunjevačkoj zajednici - grupni odlasci za prigodne izložbe - povodom Božića, Uskrsa,...., pohađanje kreativni radionica u Bunjevačkoj matici (recitatorska, literarna i likovna radionica; učestvovanje na konkursu “Bunjevačka lipa rič”, aktivnosti za Dičju nedilju). Postoji novinarska sekcija u Bunjevačkom omladinskom centru u Subotici, Kreativna radionica u Somboru. Takođe, organizuje se svake godine i jednodnevni izlet za sve učenike koji pohađaje  bunjevački govor.  Za Božić se pripremaju prigodne predstave,  a svaki učenik dobija i paketić sa slatkišimai za Božić i  za Uskrs.

Škulski pribor, novine, knjige...

    Na početku škulske godine svaki učenik koji se opridili za bunjevački govor dobija kompletan škulski pribor potriban za rad na ovom predmetu (sveska, blok za crtanje, bojice, flomasteri, olovke, gumica, zarezač, lipilo....).

Svaki učenik koji pohađa bunjevački govor dobija i misečni dičiji list "Tandrčak" čiji sadržaj možete pogledat na našem sajtu. Organizuje se svake godine i godišnjica ovog lista nuz prigodan program,  a  tim povodom  poklanja se i knjiga "Tandrčak i njegovo blago".

 

Mi učimo bunjevački. Pridruži nam se i ti!

IMG 0002